BRUA Anna Martha Marguerite (SOSA : 717)
    Tableau d'ascendance
    Père : BRUA Johann Adam (660) (1679 - 1757)
    Mère : STROH Anna Katharina (661) (1677 - 1733)
    Freres/Soeurs :
       BRUA Anna Christine (1711 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Isch)
       BRUA Johann (330) (1706 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1781 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BRUA Anna Ermel (1709 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Isch - 1710 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Isch)
       BRUA Anna Eva (1704 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Isch - 1786 Wolfskirchen,67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BRUA Johann Jacob (1699 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Isch - 1767 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Isch)
       BRUA Anna Magdalena (679) (1710 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1777 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BRUA Anna Maria (1702 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Isch - 1704 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Isch)
       BRUA Anna Ottilia (757) (1705 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1788)
       BRUA Thiebold (1698 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Isch - 1756 Amérique,,,,ETATS-UNIS)
       BRUA Johann Georg (1707 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Isch - 1737)
       BRUA Jean Michel (1717 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Isch - 1717 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Isch)
       BRUA Johann Jost (1715 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Isch - 1715 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Isch)
       BRUA Johann Nicolaus (1700 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Isch)
       BRUA Lorenz (1714 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Isch)
       BRUA Une_Fille (1724 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Isch - 1728 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Isch)
    Naissance :
          Date : 4 Septembre 1701
          Lieu : Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Isch
    Décès :
          Date : 25 Février 1736
          Lieu : Drulingen,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Prénom : Anna Martha Marguerite
          Nom de famille : BRUA
    Information de famille :
          avec WEHRUNG Johann Peter (716) (1695 - 1755) :
                Mariage :
                      Date : 6 Mai 1721
                      Lieu : Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
                enfants :
                   WEHRUNG Catharina Margaretha (1731 Drulingen,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
                   WEHRUNG Johann Gustav (358) (1723 Drulingen,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1802 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Isch)
                   WEHRUNG Christina Magdalena (1734 Drulingen,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
                   WEHRUNG Georg Hans (1726 Drulingen,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
                   WEHRUNG Johann Adam (1730 Drulingen,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1739 Drulingen,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
                   WEHRUNG Johann Daniel (1724 Drulingen,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
                   WEHRUNG Johann Jacob (1728 Drulingen,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
                   WEHRUNG Johann Thiebold (1722 Drulingen,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1730 Drulingen,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
                   WEHRUNG Louisa (1735 Drulingen,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1735 Drulingen,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)

BRUA Anna Ottilia
    Tableau d'ascendance
    Père : BRUA Johann Jacob (1699 - 1767)
    Mère : WILHELM Anna Ottilia (1719 - 1779)
    Freres/Soeurs :
       BRUA Anna Eva (1754 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1821 Weyer,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BRUA Anne Catherine (1742 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Ischen - 1826 Altwiller,67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BRUA Anne Christine (1746 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1819 Wolfskirchen,67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BRUA Anne Marguerite (1752 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1833 Altwiller,67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BRUA Jean Adam (1748 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Ischen - 1795 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Ischen)
       BRUA Jean (1743 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Ischen - 1747 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BRUA Jean Michel (1736 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Ischen - 1773 Siewiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BRUA Jean Nicolas (1724 Tieffenbach,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1790 Siewiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BRUA Jean (1734)
       BRUA Jean Jacques (1730 Tieffenbach,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BRUA Marie Marguerite (1727 Tieffenbach,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1729 Tieffenbach,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BRUA Jacob ( Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Isch)
       BRUA Johann Adam ( Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Isch)
    Naissance :
          Date : 12 Février 1750
          Lieu : Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Décès :
          Date : 9 Mars 1824
          Lieu : Weyer,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Prénom : Anna Ottilia
          Nom de famille : BRUA
    Information de famille :
          avec FINCK Matthias :
                Mariage :
                      Date : 1767

BRUA Anna Ottilia (SOSA : 757)
    Tableau d'ascendance
    Père : BRUA Johann Adam (660) (1679 - 1757)
    Mère : STROH Anna Katharina (661) (1677 - 1733)
    Freres/Soeurs :
       BRUA Anna Christine (1711 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Isch)
       BRUA Johann (330) (1706 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1781 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BRUA Anna Ermel (1709 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Isch - 1710 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Isch)
       BRUA Anna Eva (1704 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Isch - 1786 Wolfskirchen,67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BRUA Johann Jacob (1699 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Isch - 1767 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Isch)
       BRUA Anna Magdalena (679) (1710 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1777 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BRUA Anna Maria (1702 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Isch - 1704 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Isch)
       BRUA Anna Martha Marguerite (717) (1701 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Isch - 1736 Drulingen,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BRUA Thiebold (1698 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Isch - 1756 Amérique,,,,ETATS-UNIS)
       BRUA Johann Georg (1707 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Isch - 1737)
       BRUA Jean Michel (1717 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Isch - 1717 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Isch)
       BRUA Johann Jost (1715 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Isch - 1715 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Isch)
       BRUA Johann Nicolaus (1700 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Isch)
       BRUA Lorenz (1714 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Isch)
       BRUA Une_Fille (1724 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Isch - 1728 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Isch)
    Naissance :
          Date : 25 Janvier 1705
          Lieu : Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Décès :
          Date : 16 Mars 1788
    Prénom : Anna Ottilia
          Nom de famille : BRUA
    Information de famille :
          avec SCHMIDT Hans Michael (756) (? - 1789) :
                Mariage :
                      Date : 19 Mars 1726
                      Lieu : Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
                enfants :
                   SCHMIDT Johann (378) (? - 1797 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
                   SCHMIDT Christina Magdalena (? - 1728 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
                   SCHMIDT Christina Magdalena (?)
                   SCHMIDT Gustav (?)
                   SCHMIDT Hans Peter (?)
                   SCHMIDT Johann Adam (?)
                   SCHMIDT Johann Jacob (?)
                   SCHMIDT Maria Elisabetha (?)
                   SCHMIDT Ottilia (?)

BRUA Anna Utilia Ottilia
    Tableau d'ascendance
    Père : BRUA Thiebold (1698 - 1756)
    Freres/Soeurs :
       BRUA Anne Christine (1721 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BRUA Catherine (1726 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BRUA Jean (1737 - 1740)
       BRUA Jean Georges (1730 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BRUA Jean Michel (1724 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1732 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BRUA Jean Michel (1732 - 1738)
       BRUA Jean Michel (1734 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BRUA Jean Nicolas (1739 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BRUA Jean Thiebold (1723 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1724)
       BRUA Jean Thiebold (1727 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BRUA Johann Jacob (1722 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1800)
       BRUA Jost (Gustave?) (1735)
       BRUA Pierre (1728 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1808)
       BRUA Ursula Ottilia (1729)
    Naissance :
          Date : 4 Janvier 1720
          Lieu : Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Prénom : Anna Utilia Ottilia
          Nom de famille : BRUA
    Information de famille :
          avec SCHMIDT Carl :
                Mariage :
                      Date : 13 Janvier 1739
                Note :
Emigre en 1747. Le couple débarque le 10/20/1747 à Philadelphie avec deux enfants, avant de s'installer à Warwick, Elisabeth Twp., dans le comté de Lancaster.

BRUA Anne Catherine
    Tableau d'ascendance
    Père : BRUA Johann Jacob (1699 - 1767)
    Mère : WILHELM Anna Ottilia (1719 - 1779)
    Freres/Soeurs :
       BRUA Anna Eva (1754 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1821 Weyer,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BRUA Anna Ottilia (1750 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1824 Weyer,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BRUA Anne Christine (1746 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1819 Wolfskirchen,67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BRUA Anne Marguerite (1752 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1833 Altwiller,67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BRUA Jean Adam (1748 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Ischen - 1795 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Ischen)
       BRUA Jean (1743 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Ischen - 1747 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BRUA Jean Michel (1736 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Ischen - 1773 Siewiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BRUA Jean Nicolas (1724 Tieffenbach,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1790 Siewiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BRUA Jean (1734)
       BRUA Jean Jacques (1730 Tieffenbach,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BRUA Marie Marguerite (1727 Tieffenbach,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1729 Tieffenbach,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BRUA Jacob ( Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Isch)
       BRUA Johann Adam ( Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Isch)
    Naissance :
          Date : 1 Août 1742
          Lieu : Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Ischen
    Décès :
          Date : 20 Décembre 1826
          Lieu : Altwiller,67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Prénom : Anne Catherine
          Nom de famille : BRUA
    Information de famille :
          avec BAUER Pierre :
                Mariage :
                      Date : 20 Décembre 1826
                      Lieu : Altwiller,67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE

BRUA Anne Christine
    Tableau d'ascendance
    Père : BRUA Johann Jacob (1699 - 1767)
    Mère : WILHELM Anna Ottilia (1719 - 1779)
    Freres/Soeurs :
       BRUA Anna Eva (1754 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1821 Weyer,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BRUA Anna Ottilia (1750 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1824 Weyer,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BRUA Anne Catherine (1742 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Ischen - 1826 Altwiller,67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BRUA Anne Marguerite (1752 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1833 Altwiller,67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BRUA Jean Adam (1748 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Ischen - 1795 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Ischen)
       BRUA Jean (1743 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Ischen - 1747 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BRUA Jean Michel (1736 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Ischen - 1773 Siewiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BRUA Jean Nicolas (1724 Tieffenbach,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1790 Siewiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BRUA Jean (1734)
       BRUA Jean Jacques (1730 Tieffenbach,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BRUA Marie Marguerite (1727 Tieffenbach,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1729 Tieffenbach,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BRUA Jacob ( Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Isch)
       BRUA Johann Adam ( Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Isch)
    Naissance :
          Date : 5 Août 1746
          Lieu : Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Décès :
          Date : 11 Décembre 1819
          Lieu : Wolfskirchen,67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Prénom : Anne Christine
          Nom de famille : BRUA
    Information de famille :
          avec WAGNER Jean :
                Mariage :
                      Date : 1766

BRUA Anne Christine
    Tableau d'ascendance
    Père : BRUA Thiebold (1698 - 1756)
    Mère : SCHUH (SCHMIDT) Catherine (Anne Marguerite)
    Freres/Soeurs :
       BRUA Catherine (1726 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BRUA Jean (1737 - 1740)
       BRUA Jean Georges (1730 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BRUA Jean Michel (1724 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1732 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BRUA Jean Michel (1732 - 1738)
       BRUA Jean Michel (1734 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BRUA Jean Nicolas (1739 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BRUA Jean Thiebold (1723 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1724)
       BRUA Jean Thiebold (1727 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BRUA Johann Jacob (1722 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1800)
       BRUA Jost (Gustave?) (1735)
       BRUA Pierre (1728 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1808)
       BRUA Ursula Ottilia (1729)
       BRUA Anna Utilia Ottilia (1720 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
    Naissance :
          Date : 31 Janvier 1721
          Lieu : Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Prénom : Anne Christine
          Nom de famille : BRUA

Retour à la page d'accueil

Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.32v, le 09/12/2004.