BIEBER Catharina
    Tableau d'ascendance
    Père : BIEBER Johann Michael (370) (1721 - 1793)
    Mère : BIEBER Anna Elisabetha (371) (? - 1790)
    Freres/Soeurs :
       BIEBER Maria (Catharina)Elisabetha (187) (1756 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1819 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEBER Anna Maria (1752 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1784 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEBER Christina (Anna) Magdalena (185) (1761 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1815 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,n°67)
       BIEBER Hans Theobald (? - 1752 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEBER Johann Thiebold (1754 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEBER Michael (1759 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1761 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEBER Michael (1763 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEBER Ottilia (? - 1769 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
    Naissance :
          Date : 20 Septembre 1756
          Lieu : Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Prénom : Catharina
          Nom de famille : BIEBER

BIEBER Catharina
    Tableau d'ascendance
    Père : BIEBER Philippe (1733 - 1779)
    Mère : SCHMIDT Anna Eva (1745 - 1824)
    Freres/Soeurs :
       BIEBER Hans Thiebold (1771 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEBER Michael (1778 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1780 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
    Naissance :
          Date : 30 Octobre 1774
          Lieu : Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Baptême religieux enfant :
          Date : 2 Novembre 1774
          Lieu : Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Religion : Confession Luthérienne
    Prénom : Catharina
          Nom de famille : BIEBER
    Information de famille :
          avec GROSS Paulus :

BIEBER Catharina
    Tableau d'ascendance
    Père : BIEBER Ulrich (658) (? - 1753)
    Mère : KARCHER Anna Maria (659) (1680 - ?)
    Freres/Soeurs :
       BIEBER Anna Barbara (737) (1713 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1803 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEBER Anna Elisabetha (371) (? - 1790 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEBER Gertrude (?)
       BIEBER Johann Georg (? - 1713 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEBER Johann Theobald (? - 1728 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEBER Maria Christina (?)
       BIEBER Maria Eva (329) (1718 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEBER Hans Michel (?)
    Baptême religieux enfant :
          Date : 16 Avril 1706
          Lieu : Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Religion : Confession Luthérienne
    Prénom : Catharina
          Nom de famille : BIEBER

BIEBER Catharina Elisabetha
    Tableau d'ascendance
    Père : BIEBER Johann Philippe (474) (1735 - ?)
    Mère : MUGLER Maria Christine (475) (1734 - 1770)
    Freres/Soeurs :
       BIEBER Anna Elisabetha (1763 Waldhambach,67430,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEBER Johann Philipp (1769 Waldhambach,67430,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1804 Waldhambach,67430,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEBER Maria Margaretha (237) (1765 Waldhambach,67430,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1815 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEBER Maria Salome (1761 Waldhambach,67430,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1764 Waldhambach,67430,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEBER Salomea (1767 Waldhambach,67430,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1834 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEBER Chrisina Magdalena (1773 Waldhambach,67430,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEBER Hans Adam (1775 Waldhambach,67430,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEBER Johann Peter (1778 Waldhambach,67430,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
    Naissance :
          Date : 22 Octobre 1759
          Lieu : Waldhambach,67430,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Décès :
          Date : 1829
    Prénom : Catharina Elisabetha
          Nom de famille : BIEBER
    Information de famille :
          avec HUSONG Johann Peter (? - 1827) :
                Mariage :
                      Date : 25 Février 1778
                      Lieu : Waldhambach,67430,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
                enfant :
                   HUSSONG Catherine Elisabeth (1801 Waldhambach,67430,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)

BIEBER Catharina Elisabetha
    Tableau d'ascendance
    Père : BIEBER Johann Niclaus (948) (1678 - 1744)
    Mère : KLEIN Maria Elisabeth (949) (1692 - 1749)
    Freres/Soeurs :
       BIEBER Johann Martin (1707 Waldhambach,67430,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEBER Johann Nicolaus (1704 Waldhambach,67430,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1704 Waldhambach,67430,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEBER Johann Valentin (1710 Waldhambach,67430,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEBER Maria Salome (1712 Waldhambach,67430,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEBER Johann Philippe (474) (1735 Waldhambach,67430,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEBER Caspar Georg (1716 Waldhambach,67430,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEBER Christina Elisabetha (1718 Waldhambach,67430,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEBER Hans Adam (1731 Waldhambach,67430,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEBER Johann Peter (1725 Waldhambach,67430,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEBER Nickel (1728 Waldhambach,67430,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
    Naissance :
          Date : 4 Avril 1722
          Lieu : Waldhambach,67430,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Prénom : Catharina Elisabetha
          Nom de famille : BIEBER

BIEBER Catherine
    Prénom : Catherine
          Nom de famille : BIEBER
    Information de famille :
          avec SCHMIDT Jacques :
                enfant :
                   SCHMIDT Pierre (1757 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)

BIEBER Catherine
    Tableau d'ascendance
    Père : BIEBER Jean Adam
    Mère : SCHMIDT Christine
    Naissance :
          Date : 1 Octobre 1780
    Prénom : Catherine
          Nom de famille : BIEBER
    Information de famille :
          avec BRUA Jean (1776 - ?) :
                Mariage :
                      Date : 1798
                      Lieu : Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
                enfants :
                   BRUA Catherine (1799)
                   BRUA Catherine (1817)
                   BRUA Christine (1808 - 1810)
                   BRUA Christine (1813 Lutzelbourg,57820,Moselle,Lorraine,FRANCE)
                   BRUA Christine (1818 - 1821 Eschbourg,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
                   BRUA Jean (1803 - 1803)
                   BRUA Jean (1804 - 1805)
                   BRUA Jean Adam (1811 - Lutzelbourg,57820,Moselle,Lorraine,FRANCE)
                   BRUA Jean Adam (1815)
                   BRUA Madeleine (1806)
                   BRUA Marie Elisabeth (1801 - 1843 Alger,,,,ALGERIE)

BIEBER Catherine
    Tableau d'ascendance
    Père : BIEBER Jacques (1816 - ?)
    Mère : FRANTZ Susanne (1816 - ?)
    Naissance :
          Date : 18 Septembre 1841
          Lieu : Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Décès :
          Date : 25 Juin 1918
          Lieu : Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Prénom : Catherine
          Nom de famille : BIEBER
    Information de famille :
          avec ENGELS Henry (1842 - 1875) :
                Mariage :
                      Date : 21 Décembre 1871
                      Lieu : Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
                enfant :
                   ENGELS Henri (1873 Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)

BIEBER Catherine
    Tableau d'ascendance
    Père : BIEBER Jacques
    Mère : PRÄGER Susanne
    Naissance :
          Date : 29 Octobre 1815
          Lieu : Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Décès :
          Date : 18 Octobre 1891
    Prénom : Catherine
          Nom de famille : BIEBER
    Information de famille :
          avec BRUA Jean Adam (1810 - 1871) :
                enfants :
                   BRUA Catherine (1841 Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1926 Wolfskirchen,67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
                   BRUA Christine (1854 - 1928)
                   BRUA Jean Adam (1835)
                   BRUA Pierre (1834)
                   BRUA Sophie (1843 - 1924 Rauwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
                   BRUA Susanne (1837 - 1869)

BIEBER Catherine
    Décès :
          Date : avant Mars 1814
    Prénom : Catherine
          Nom de famille : BIEBER
    Information de famille :
          avec FREUND Peter (1774 - 1836) :

BIEBER Catherine
    Prénom : Catherine
          Nom de famille : BIEBER
    Information de famille :
          avec WERCKLE Philippe :
                enfant :
                   WERCKLE Henri (1823)

BIEBER Charles
    Naissance :
          Date : 26 Mai 1901
          Lieu : Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Décès :
          Date : 4 Novembre 1973
          Lieu : Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Prénom : Charles
          Nom de famille : BIEBER
    Information de famille :
          avec BAUER Frieda (1907 - 1973) :

BIEBER Charlotte
    Prénom : Charlotte
          Nom de famille : BIEBER
    Information de famille :
          avec HOESSLER Henri :
                enfant :
                   HOESSLER Caroline (1895 - 1981 Sarrebourg,57400,Moselle,Lorraine,FRANCE)

BIEBER Chrisina Magdalena
    Tableau d'ascendance
    Père : BIEBER Johann Philippe (474) (1735 - ?)
    Mère : GERBER Anna Christina
    Freres/Soeurs :
       BIEBER Anna Elisabetha (1763 Waldhambach,67430,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEBER Catharina Elisabetha (1759 Waldhambach,67430,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1829)
       BIEBER Johann Philipp (1769 Waldhambach,67430,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1804 Waldhambach,67430,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEBER Maria Margaretha (237) (1765 Waldhambach,67430,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1815 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEBER Maria Salome (1761 Waldhambach,67430,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1764 Waldhambach,67430,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEBER Salomea (1767 Waldhambach,67430,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1834 Volksberg,67290,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEBER Hans Adam (1775 Waldhambach,67430,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEBER Johann Peter (1778 Waldhambach,67430,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
    Naissance :
          Date : 31 Août 1773
          Lieu : Waldhambach,67430,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Prénom : Chrisina Magdalena
          Nom de famille : BIEBER

BIEBER Christian
    Prénom : Christian
          Nom de famille : BIEBER
    Information de famille :
          avec SCHWEITZER Anna Maria :
                enfant :
                   BIEBER Katharina (1775 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1837 Weyer,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)

BIEBER Christina (SOSA : 581)
    Naissance :
          Date : 1670
    Décès :
          Date : 19 Octobre 1733
          Lieu : Wintersbourg,57119,Moselle,Lorraine,FRANCE
    Prénom : Christina
          Nom de famille : BIEBER
    Information de famille :
          avec BURR Reinhardt (580) (1670 - 1734) :
                Mariage :
                      Date : 19 Août 1700
                      Lieu : Bettwiller,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
                enfant :
                   BURR Johann Philipp (290) (1716 Wintersbourg,57119,Moselle,Lorraine,FRANCE - 1760 Wintersbourg,57119,Moselle,Lorraine,FRANCE)

BIEBER Christina (SOSA : 1339)
    Tableau d'ascendance
    Père : BIEBER Theobald (1480) (? - 1715)
    Mère : ZENS Maria (1481)
    Freres/Soeurs :
       BIEBER Jacob (740) (1690 - 1762 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEBER Michael (746) (?)
       BIEBER Anna Eva (1695 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEBER Jacob (?)
       BIEBER Johann Georg ( Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEBER Johann Nicolaus (? - 1704 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
       BIEBER Johann Peter (?)
       BIEBER Maria Catharina (?)
       BIEBER Thiebold ( Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)
    Naissance :
          Date : autour de 1686
          Lieu : Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Décès :
          Date : 30 Décembre 1761
          Lieu : Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Prénom : Christina
          Nom de famille : BIEBER
    Information de famille :
          avec WETZSTEIN Johann Martin (1338) :
                Mariage :
                      Date : 11 Octobre 1707
                      Lieu : Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
                enfant :
                   WETZSTEIN Maria Eva (669) (1715 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1792 Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE)

BIEBER Christina
    Tableau d'ascendance
    Père : BIEBER Johann Adam (1732 - 1783)
    Mère : SCHMIDT Christina
    Naissance :
          Date : 10 Novembre 1766
          Lieu : Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
    Prénom : Christina
          Nom de famille : BIEBER
    Information de famille :
          avec PFLAUM Johannes (1757 - ?) :
                Mariage :
                      Date : 20 Janvier 1785
                      Lieu : Hirschland,67320,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE

Retour à la page d'accueil

Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.32v, le 09/12/2004.